REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. a. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy 
WWW.RTYPEGEAR.PL
  1. , zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest Jonasz Osmenda, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „R-Type Gear” z siedzibą w Olkuszu (32-300), ul. Słoneczna 87, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadający NIP 6372127088


  1. b. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
sklep@rtypegear.pl
  1. , formularza kontaktowego umieszczonego na stronie:  http://rtypegear.pl/index.php?controller=contact
  1.  lub telefonu: 536958240

  1. c. Pojęcie „Miejsce Osobistego Odbioru Towaru” użyte w niniejszym Regulaminie oznacza miejsce produkcyjne znajdujące się w Olkuszu na ul Słonecznej 87, w którym Kupujący ma możliwość dokładnego sprawdzenia stanu zamówionego towaru przed zawarciem umowy sprzedaży oraz przed uiszczeniem przedpłaty.


  1. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

  1. a. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert. 


  1. b. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Sklep Internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży. 


  1. c. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy. 


  1. d. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem ewentualnych rozbieżności.


  1. e. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem lit. f. 


  1. f. W razie odbioru towaru przez kupującego-konsumenta w Miejscu Osobistego Odbioru Towaru, umowa sprzedaży zawierana jest po sprawdzeniu i zaakceptowaniu stanu towaru przez kupującego. 


  1. g. Umowy sprzedaży zawierane są w języku Polskim. 


  1. h. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego oraz w wersji papierowej. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, oraz w przesyłanym kupującemu dowodzie zakupu. 


  1. ZASADY ZAPŁATY CENY

  1. Kupujący może wybrać najbardziej odpowiednią dla niego formę płatności. 


  1. KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

  1. a. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób. 


  1. b. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. 


  1. c. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego. 


  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. a. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 


  1. b. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w wypadkach:
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dotyczącego towaru wykonanego wg podanych przez klienta specyfikacji

  1. c. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący-konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 


  1. d. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego-konsumenta Sklep Internetowy ma obowiązek dostarczyć na rachunek bankowy klienta zwrot świadczenia. 


  1. e. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, kupujący-konsument będzie ponosił koszty zwrotu towaru do Sklepu Internetowego oraz koszty wysyłki.

  1. Dla towarów o łącznej wadze powyżej 10kg oraz dla towarów o długości większej niż 120cm, ze względu na gabaryty i/lub wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. 


  1. REKLAMACJE I GWARANCJE

  1. a. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 


  1. b. Sklep internetowy odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta będącego konsumentem przed upływem 2 lat od dnia wydania kupującemu. Kupujący jest zobowiązany do zawiadomienia sprzedającego o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. 


  1. c. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta. W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej zakupionego towaru należy odesłać go na adres sklepu internetowego przesyłką pocztową rejestrowaną, wraz z dowodem zakupu. Sprzedający zwraca klientowi udokumentowane koszty przesyłki reklamacyjnej w wartosci towaru. 


  1. d. Reklamacja może być przesłana na adres elektroniczny
  1. sklep@rtypegear.pl
  1.  sprzedającego lub pocztą na adres siedziby sklepu internetowego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane kontaktowe kupującego oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela na nią odpowiedzi. 


  1. e. Towary sprzedawane przez sklep internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. W przypadku produktów objętych gwarancją dystrybutora lub producenta, kupujący może reklamować produkt posiadający wady bezpośrednio do gwaranta albo do sprzedającego, który w imieniu klienta przekaże złożoną reklamację do gwaranta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta.

  1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 


  1. f. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać obniżenia ceny, wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady albo odstąpić od umowy. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. 


  1. g. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. 


  1. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

  1. a. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym kupującego-konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 


  1. b. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej. 


  1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

  1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych kupujących określone zostały w „Polityce prywatności” - Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. 
     
 1. Klient składając Zamówienie nie jest zobowiązany, ale może wyrazić zgodę na przekazanie samego adresu e-mail Klienta do serwisu w celu jednokrotnego wysłania prośby o wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie, (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO).


  1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. a. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 


  1. b. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony Sklepu jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy. 


  1. c. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:
 • zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
 • możliwość śledzenia statusu zamówienia,
 • możliwość dodawania opinii i komentarzy,
 • newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne.
d. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 • klient poczty elektronicznej.
e. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym. 

  1. f. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt 2 niniejszego Regulaminu. 


  1. g. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 


  1. h. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:
 • Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy,
 • Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres sklep@rtypegear.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.
 • Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 • Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 • O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
i. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Aktualna informacja o szczególnych zagrożeniach związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przedstawiona została poniżej:
  1. Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną.
  2. Działanie oprogramowania typu malware, czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika. Wirusy komputerowe mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku.
  3. Obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku.
  4. Możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli.
  5. Możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.
  6. Piractwo komputerowe - termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane
  7. Sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci
  8. Możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie,
  9. Kryptoanaliza, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia,
  10. Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujace pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

  1. j. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
 • Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego. 
 • Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. a. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin. 


  1. b. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 


  1. c. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu Polskiemu. 


  1. d. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy.

  1. Ewentualne nierozstrzygalne spory pomiędzy kupującym a sklepem internetowym, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z obowiązującym kodeksem postępowania cywilnego. 


  1. e. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. 


  1. f. Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto bez podatku vat


  1. g. Większość produktów oferowanych w sklepie WWW.RTYPEGEAR są ręcznie robione, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że, w opisie produktu zawarta została wyraźna informacja, że produkt jest używany lub wadliwy.

  1. Sklep Internetowy odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 kc. 


  1. h. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 
  2. Wyłączenie odpowiedzialności

   1. R-TypeGear nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z akcesoriów R-Type Gear, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. 

   2. R-Type Gear nie gwarantuje, że wymiary podane z menu wyboru bedą dokładne tak jak jest to podane.

   3. R-Type Gear nie odpowiada za szkody spowodowane nieumiejętnym stosowaniem sprzetu przez użytkownika

   4. R-Type Gear nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia produktów w terminie lub opóźnienia spowodowane z winy firmy kurierskiej

 1. zalącznik nr 2 Polityka prywatnosci http://rtypegear.pl/index.php?id_cms=2&controller=cms